მაჟორიტარული სისტემით

ახმეტა

<< უკან
##
1 2. ზაქარია ქინქლაძე - 351 (8.75%)
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 3414 (85.07%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 109 (2.72%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 139 (3.46%)
2 2. თამაზ ქავთარაშვილი - 277 (24.26%)
5. ჯარაფ ხანგოშვილი - 807 (70.67%)
7. შოთა ქავთარაშვილი - 32 (2.8%)
10. თენგიზ გაურგაშვილი - 26 (2.28%)
3 2. ერისტო ლაგაზიძე - 180 (12.83%)
3. ვეფხვია ჩიდრაშვილი - 34 (2.42%)
5. ბესიკ ყიზილაშვილი - 1141 (81.33%)
7. ლალი თურქოშვილი - 48 (3.42%)
4 2. ელიოზ ცათიაშვილი - 21 (9.33%)
5. თამაზ წინწალაშვილი - 200 (88.89%)
7. ლეილა მარგოშვილი - 4 (1.78%)
21. თამაზ ნათელაური - 0 (0%)
5 2. ციალა ჩურჩხელაშვილი - 117 (14.98%)
5. ბელა ბახბახიშვილი - 638 (81.69%)
7. ზურაბ მესაბლიშვილი - 1 (0.13%)
21. სოლომონ გელდიაშვილი - 25 (3.2%)
6 2. ელდარ ბაინდურიშვილი - 3 (2.11%)
3. ნუგზარ გოჩილაიძე - 1 (0.7%)
5. ნარგიზა ილურიძე - 113 (79.58%)
7. კახა უშიკიშვილი - 1 (0.7%)
10. ამირან ნათელაური - 24 (16.9%)
7 2. დავით ახალაური - 205 (10.2%)
3. იოსებ უშიკიშვილი - 17 (0.85%)
5. ფირუზ შიომღვდლიშვილი - 1625 (80.89%)
7. გიორგი ბრაგვაძე - 23 (1.14%)
10. რეზო ხოხობაშვილი - 139 (6.92%)
8 2. გიორგი მექვევრიშვილი - 59 (12.16%)
3. თამაზ ნათელაური - 1 (0.21%)
5. დავით იმერლიშვილი - 378 (77.94%)
7. მერაბ ხუბეჯაშვილი - 20 (4.12%)
10. ბუხუტი ქალდანი - 27 (5.57%)
9 2. გოჩა სისაური - 27 (42.19%)
5. საშა ჭოლიკიძე - 37 (57.81%)
7. ბაბულია ყიზილაშვილი - 0 (0%)
10. პაატა მამაგულაშვილი - 0 (0%)
21. შალვა გუგუჩაშვილი - 0 (0%)
10 3. ზაქრო უშიკიშვილი - 10 (1.04%)
5. თეიმურაზ გოდერძიშვილი - 757 (78.94%)
7. მიხეილ დანაჭრელაშვილი - 11 (1.15%)
10. ვაჟა ნახუცრიშვილი - 181 (18.87%)
11 2. მამუკა ხოლეგაშვილი - 224 (37.97%)
5. სპარტაკი კოჭლაშვილი - 331 (56.1%)
7. რამინ ბალღიაშვილი - 8 (1.36%)
10. ანზორ ხადილაშვილი - 27 (4.58%)
12 2. ვლადიმერ ქითიძე - 132 (12.94%)
5. ირაკლი აფთარაული - 812 (79.61%)
7. შოთა თავბერიძე - 38 (3.73%)
10. თინა ბორჩაშვილი - 34 (3.33%)
21. გელა აფციაური - 4 (0.39%)
13 2. თეა მაილაშვილი - 59 (3.89%)
5. ალექსი მაილაშვილი - 1349 (89.04%)
7. თამთა მანველიშვილი - 35 (2.31%)
10. გიორგი ჯაბანიშვილი - 72 (4.75%)
14 5. მამუკა ქორეულაშვილი - 11 (5.98%)
7. გიორგი მებაღიშვილი - 0 (0%)
10. თამაზ ობოლაშვილი - 15 (8.15%)
21. გიორგი გედეხაური - 158 (85.87%)
15 3. ზაზა შაშიაშვილი - 8 (0.55%)
5. ახიად გუმაშვილი - 1245 (86.04%)
7. თამარ ალხანიშვილი - 114 (7.88%)
10. ბადრი ხოლაგაშვილი - 80 (5.53%)
21. ლაშა ხოხობაშვილი - 0 (0%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. ზაქარია ქინქლაძე - 153 (16.22%) ოქმი
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 755 (80.06%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 15 (1.59%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 20 (2.12%)
12 2. ზაქარია ქინქლაძე - 69 (7.85%) ოქმი
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 762 (86.69%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 20 (2.28%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 28 (3.19%)
13 2. ზაქარია ქინქლაძე - 46 (6.5%) ოქმი
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 608 (85.88%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 14 (1.98%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 40 (5.65%)
14 2. ზაქარია ქინქლაძე - 50 (7.29%) ოქმი
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 599 (87.32%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 18 (2.62%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 19 (2.77%)
125 2. ზაქარია ქინქლაძე - 33 (4.14%) ოქმი
5. იოსებ ქარუმაშვილი - 690 (86.57%)
7. გოგი ურგებაშვილი - 42 (5.27%)
10. უშანგი გაგუნაშვილი - 32 (4.02%)
25 2. თამაზ ქავთარაშვილი - 219 (33.95%) ოქმი
5. ჯარაფ ხანგოშვილი - 396 (61.4%)
7. შოთა ქავთარაშვილი - 15 (2.33%)
10. თენგიზ გაურგაშვილი - 15 (2.33%)
226 2. თამაზ ქავთარაშვილი - 58 (11.67%) ოქმი
5. ჯარაფ ხანგოშვილი - 411 (82.7%)
7. შოთა ქავთარაშვილი - 17 (3.42%)
10. თენგიზ გაურგაშვილი - 11 (2.21%)
36 2. ერისტო ლაგაზიძე - 65 (15.08%) ოქმი
3. ვეფხვია ჩიდრაშვილი - 9 (2.09%)
5. ბესიკ ყიზილაშვილი - 350 (81.21%)
7. ლალი თურქოშვილი - 7 (1.62%)
37 2. ერისტო ლაგაზიძე - 70 (13.36%) ოქმი
3. ვეფხვია ჩიდრაშვილი - 11 (2.1%)
5. ბესიკ ყიზილაშვილი - 412 (78.63%)
7. ლალი თურქოშვილი - 31 (5.92%)
327 2. ერისტო ლაგაზიძე - 45 (10.04%) ოქმი
3. ვეფხვია ჩიდრაშვილი - 14 (3.13%)
5. ბესიკ ყიზილაშვილი - 379 (84.6%)
7. ლალი თურქოშვილი - 10 (2.23%)
48 2. ელიოზ ცათიაშვილი - 21 (9.33%) ოქმი
5. თამაზ წინწალაშვილი - 200 (88.89%)
7. ლეილა მარგოშვილი - 4 (1.78%)
21. თამაზ ნათელაური - 0 (0%)
59 2. ციალა ჩურჩხელაშვილი - 117 (14.98%) ოქმი
5. ბელა ბახბახიშვილი - 638 (81.69%)
7. ზურაბ მესაბლიშვილი - 1 (0.13%)
21. სოლომონ გელდიაშვილი - 25 (3.2%)
610 2. ელდარ ბაინდურიშვილი - 3 (2.11%) ოქმი
3. ნუგზარ გოჩილაიძე - 1 (0.7%)
5. ნარგიზა ილურიძე - 113 (79.58%)
7. კახა უშიკიშვილი - 1 (0.7%)
10. ამირან ნათელაური - 24 (16.9%)
711 2. დავით ახალაური - 91 (11.88%) ოქმი
3. იოსებ უშიკიშვილი - 2 (0.26%)
5. ფირუზ შიომღვდლიშვილი - 654 (85.38%)
7. გიორგი ბრაგვაძე - 3 (0.39%)
10. რეზო ხოხობაშვილი - 16 (2.09%)
712 2. დავით ახალაური - 55 (9.63%) ოქმი
3. იოსებ უშიკიშვილი - 3 (0.53%)
5. ფირუზ შიომღვდლიშვილი - 473 (82.84%)
7. გიორგი ბრაგვაძე - 6 (1.05%)
10. რეზო ხოხობაშვილი - 34 (5.95%)
728 2. დავით ახალაური - 59 (8.78%) ოქმი
3. იოსებ უშიკიშვილი - 12 (1.79%)
5. ფირუზ შიომღვდლიშვილი - 498 (74.11%)
7. გიორგი ბრაგვაძე - 14 (2.08%)
10. რეზო ხოხობაშვილი - 89 (13.24%)
813 2. გიორგი მექვევრიშვილი - 59 (12.16%) ოქმი
3. თამაზ ნათელაური - 1 (0.21%)
5. დავით იმერლიშვილი - 378 (77.94%)
7. მერაბ ხუბეჯაშვილი - 20 (4.12%)
10. ბუხუტი ქალდანი - 27 (5.57%)
914 2. გოჩა სისაური - 27 (42.19%) ოქმი
5. საშა ჭოლიკიძე - 37 (57.81%)
7. ბაბულია ყიზილაშვილი - 0 (0%)
10. პაატა მამაგულაშვილი - 0 (0%)
21. შალვა გუგუჩაშვილი - 0 (0%)
1015 3. ზაქრო უშიკიშვილი - 4 (0.57%) ოქმი
5. თეიმურაზ გოდერძიშვილი - 577 (82.08%)
7. მიხეილ დანაჭრელაშვილი - 3 (0.43%)
10. ვაჟა ნახუცრიშვილი - 119 (16.93%)
1016 3. ზაქრო უშიკიშვილი - 6 (2.34%) ოქმი
5. თეიმურაზ გოდერძიშვილი - 180 (70.31%)
7. მიხეილ დანაჭრელაშვილი - 8 (3.13%)
10. ვაჟა ნახუცრიშვილი - 62 (24.22%)
1117 2. მამუკა ხოლეგაშვილი - 224 (37.97%) ოქმი
5. სპარტაკი კოჭლაშვილი - 331 (56.1%)
7. რამინ ბალღიაშვილი - 8 (1.36%)
10. ანზორ ხადილაშვილი - 27 (4.58%)
1218 2. ვლადიმერ ქითიძე - 61 (12.35%) ოქმი
5. ირაკლი აფთარაული - 385 (77.94%)
7. შოთა თავბერიძე - 25 (5.06%)
10. თინა ბორჩაშვილი - 20 (4.05%)
21. გელა აფციაური - 3 (0.61%)
1219 2. ვლადიმერ ქითიძე - 71 (13.5%) ოქმი
5. ირაკლი აფთარაული - 427 (81.18%)
7. შოთა თავბერიძე - 13 (2.47%)
10. თინა ბორჩაშვილი - 14 (2.66%)
21. გელა აფციაური - 1 (0.19%)
1320 2. თეა მაილაშვილი - 35 (5.52%) ოქმი
5. ალექსი მაილაშვილი - 535 (84.38%)
7. თამთა მანველიშვილი - 18 (2.84%)
10. გიორგი ჯაბანიშვილი - 46 (7.26%)
1321 2. თეა მაილაშვილი - 13 (4.78%) ოქმი
5. ალექსი მაილაშვილი - 243 (89.34%)
7. თამთა მანველიშვილი - 3 (1.1%)
10. გიორგი ჯაბანიშვილი - 13 (4.78%)
1329 2. თეა მაილაშვილი - 11 (1.81%) ოქმი
5. ალექსი მაილაშვილი - 571 (93.76%)
7. თამთა მანველიშვილი - 14 (2.3%)
10. გიორგი ჯაბანიშვილი - 13 (2.13%)
1422 5. მამუკა ქორეულაშვილი - 11 (5.98%) ოქმი
7. გიორგი მებაღიშვილი - 0 (0%)
10. თამაზ ობოლაშვილი - 15 (8.15%)
21. გიორგი გედეხაური - 158 (85.87%)
1523 3. ზაზა შაშიაშვილი - 5 (0.53%) ოქმი
5. ახიად გუმაშვილი - 824 (86.65%)
7. თამარ ალხანიშვილი - 72 (7.57%)
10. ბადრი ხოლაგაშვილი - 50 (5.26%)
21. ლაშა ხოხობაშვილი - 0 (0%)
1524 3. ზაზა შაშიაშვილი - 3 (0.6%) ოქმი
5. ახიად გუმაშვილი - 421 (84.88%)
7. თამარ ალხანიშვილი - 42 (8.47%)
10. ბადრი ხოლაგაშვილი - 30 (6.05%)
21. ლაშა ხოხობაშვილი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას