მაჟორიტარული სისტემით

ყაზბეგი

<< უკან
##
1 5. დავით ხუციშვილი - 1075 (100%)
2 5. გურამ აქიაშვილი - 283 (63.31%)
7. ბესიკ ვარძუკაშვილი - 164 (36.69%)
3 5. გუგუა ხულელიძე - 832 (100%)
4 5. გოჩა ავსაჯანიშვილი - 356 (79.46%)
7. ნოდარ ავსაჯანიშვილი - 92 (20.54%)
5 2. ტარიელ ხულელიძე - 2 (4%)
5. ვაჟა ჩქარეული - 45 (90%)
7. ოთარ ხულელიძე - 1 (2%)
10. არჩილ სუჯაშვილი - 2 (4%)
6 2. გია ოდიშვილი - 8 (6.45%)
5. ლევან სულიაური - 75 (60.48%)
7. ნინო გელაძე - 41 (33.06%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. დავით ხუციშვილი - 849 (100%) ოქმი
12 5. დავით ხუციშვილი - 226 (100%) ოქმი
23 5. გურამ აქიაშვილი - 201 (58.94%) ოქმი
7. ბესიკ ვარძუკაშვილი - 140 (41.06%)
24 5. გურამ აქიაშვილი - 82 (77.36%) ოქმი
7. ბესიკ ვარძუკაშვილი - 24 (22.64%)
35 5. გუგუა ხულელიძე - 289 (100%) ოქმი
36 5. გუგუა ხულელიძე - 543 (100%) ოქმი
47 5. გოჩა ავსაჯანიშვილი - 261 (75.43%) ოქმი
7. ნოდარ ავსაჯანიშვილი - 85 (24.57%)
48 5. გოჩა ავსაჯანიშვილი - 95 (93.14%) ოქმი
7. ნოდარ ავსაჯანიშვილი - 7 (6.86%)
59 2. ტარიელ ხულელიძე - 2 (4%) ოქმი
5. ვაჟა ჩქარეული - 45 (90%)
7. ოთარ ხულელიძე - 1 (2%)
10. არჩილ სუჯაშვილი - 2 (4%)
610 2. გია ოდიშვილი - 8 (6.45%) ოქმი
5. ლევან სულიაური - 75 (60.48%)
7. ნინო გელაძე - 41 (33.06%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას