მაჟორიტარული სისტემით

ახალქალაქი

<< უკან
##
1 5. ნაირი ირიციანი - 5185 (96.57%)
7. არმენ ფარმანიან - 110 (2.05%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 57 (1.06%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 17 (0.32%)
2 5. გრიგორ წორმუტიან - 1507 (91.39%)
7. არმენაკ თამამიან - 140 (8.49%)
10. ოვსეპ ჩობანიანი - 1 (0.06%)
21. არტურ სეროპიანი - 1 (0.06%)
3 5. ტელმან დარბინიანი - 917 (78.58%)
7. სიმონ მანანიან - 225 (19.28%)
10. არმენ პარაკასიკიან - 25 (2.14%)
4 5. გრიგორ მანუშიან - 1360 (93.79%)
10. ხაჩატურ დავთიანი - 34 (2.34%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 56 (3.86%)
5 5. სერგო ლაგზიან - 1963 (84.29%)
7. დავით რსტაკიან - 328 (14.08%)
10. ირაკლი ბერიძე - 18 (0.77%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 20 (0.86%)
6 5. კობა გოხაძე - 199 (75.67%)
10. შოთა ქართველიშვილი - 49 (18.63%)
21. თამაზ ნათენაძე - 15 (5.7%)
7 5. ანასტას ქოსიან - 1513 (98.06%)
10. ჰარუთუნ კარახანიანი - 30 (1.94%)
8 5. ფედორ თოროსიან - 1364 (93.23%)
7. ღუკას სეროპიანი - 38 (2.6%)
10. ილია ართმელაძე - 27 (1.85%)
21. გურგენ პოღოსიანი - 34 (2.32%)
9 5. ავეტის აპოზიან - 2217 (95.64%)
10. არტურ ზოპუნიანი - 36 (1.55%)
21. სამველ ბადასიანი - 65 (2.8%)
10 5. სარგის უზუნიანი - 2823 (92.92%)
7. არტურ ოგანჯანიანი - 133 (4.38%)
10. სურენ ირიციანი - 33 (1.09%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 49 (1.61%)
11 5. აბრაჰამ კარაპეტიან - 358 (78.85%)
7. არტიუშ აივაზიან - 93 (20.48%)
10. საიათ კარკარიანი - 0 (0%)
21. არმენ თაქვორიანი - 3 (0.66%)
12 5. ხვიჩა ხმალაძე - 150 (51.9%)
10. შიო ბერიძე - 81 (28.03%)
21. ჟანეტა ელიზბარაშვილი - 58 (20.07%)
13 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 1227 (67.9%)
7. ნორიკ კარაპეტიან - 574 (31.77%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 6 (0.33%)
14 5. არმენ მღდესიან - 551 (62.33%)
7. აჰარონ მარგარიან - 129 (14.59%)
10. მერუჟან ვარდანიანი - 199 (22.51%)
21. ეღიზარ აღაჯანიანი - 5 (0.57%)
15 5. უშანგი ოქროაძე - 319 (69.8%)
10. პავლე კოვზიაშვილი - 16 (3.5%)
21. მანველ მალხასიანი - 122 (26.7%)
16 5. ანზორ გვარამაძე - 180 (93.26%)
10. შორენა ოსიძე - 12 (6.22%)
21. ირინა ლომსაძე - 1 (0.52%)
17 5. გრიგორ აპოიან - 1150 (85.25%)
7. ალბერტ არაქელიანი - 187 (13.86%)
10. ალბერტ თევანიანი - 4 (0.3%)
21. მარტინ აფოიანი - 8 (0.59%)
18 5. არა აპარიან - 120 (30%)
10. გაგიკ ალბერტიანი - 280 (70%)
21. არმენაკ მოვსისიან - 0 (0%)
19 5. გელა გელაძე - 144 (91.14%)
10. ზვიად მაისურაძე - 14 (8.86%)
20 5. გრაჩია მოვსესიან - 264 (95.31%)
10. არტაკ არზუმანიან - 9 (3.25%)
21. არაიკ მოვსესიანი - 4 (1.44%)
21 5. ვანიკ თოროსიან - 788 (90.37%)
7. სტეფან აკოფიან - 84 (9.63%)
10. გამლეტ კარახანიანი - 0 (0%)
21. ვარსენიკ მარგარიანი - 0 (0%)
22 5. პოღოს ბერიკიან - 975 (79.33%)
7. მერუჟან ოვანესიანი - 227 (18.47%)
10. ზვიად ხუციშვილი - 21 (1.71%)
21. გია მურმანიშვილი - 6 (0.49%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. ნაირი ირიციანი - 1035 (97.09%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 31 (2.91%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 0 (0%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 0 (0%)
12 5. ნაირი ირიციანი - 898 (97.5%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 18 (1.95%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 4 (0.43%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 1 (0.11%)
13 5. ნაირი ირიციანი - 868 (94.86%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 16 (1.75%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 30 (3.28%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 1 (0.11%)
14 5. ნაირი ირიციანი - 618 (94.21%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 26 (3.96%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 12 (1.83%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 0 (0%)
166 5. ნაირი ირიციანი - 245 (96.08%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 5 (1.96%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 5 (1.96%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 0 (0%)
167 5. ნაირი ირიციანი - 833 (99.28%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 2 (0.24%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 3 (0.36%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 1 (0.12%)
170 5. ნაირი ირიციანი - 688 (95.96%) ოქმი
7. არმენ ფარმანიან - 12 (1.67%)
10. ალუდა ჯიოშვილი - 3 (0.42%)
21. ვაზგენ ეღიზარიანი - 14 (1.95%)
25 5. გრიგორ წორმუტიან - 744 (94.18%) ოქმი
7. არმენაკ თამამიან - 45 (5.7%)
10. ოვსეპ ჩობანიანი - 1 (0.13%)
21. არტურ სეროპიანი - 0 (0%)
26 5. გრიგორ წორმუტიან - 237 (77.96%) ოქმი
7. არმენაკ თამამიან - 67 (22.04%)
10. ოვსეპ ჩობანიანი - 0 (0%)
21. არტურ სეროპიანი - 0 (0%)
27 5. გრიგორ წორმუტიან - 306 (95.63%) ოქმი
7. არმენაკ თამამიან - 14 (4.38%)
10. ოვსეპ ჩობანიანი - 0 (0%)
21. არტურ სეროპიანი - 0 (0%)
28 5. გრიგორ წორმუტიან - 220 (93.62%) ოქმი
7. არმენაკ თამამიან - 14 (5.96%)
10. ოვსეპ ჩობანიანი - 0 (0%)
21. არტურ სეროპიანი - 1 (0.43%)
39 5. ტელმან დარბინიანი - 350 (73.22%) ოქმი
7. სიმონ მანანიან - 104 (21.76%)
10. არმენ პარაკასიკიან - 24 (5.02%)
310 5. ტელმან დარბინიანი - 363 (82.5%) ოქმი
7. სიმონ მანანიან - 77 (17.5%)
10. არმენ პარაკასიკიან - 0 (0%)
311 5. ტელმან დარბინიანი - 204 (81.93%) ოქმი
7. სიმონ მანანიან - 44 (17.67%)
10. არმენ პარაკასიკიან - 1 (0.4%)
412 5. გრიგორ მანუშიან - 472 (99.79%) ოქმი
10. ხაჩატურ დავთიანი - 1 (0.21%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 0 (0%)
413 5. გრიგორ მანუშიან - 529 (90.12%) ოქმი
10. ხაჩატურ დავთიანი - 5 (0.85%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 53 (9.03%)
414 5. გრიგორ მანუშიან - 261 (91.58%) ოქმი
10. ხაჩატურ დავთიანი - 22 (7.72%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 2 (0.7%)
415 5. გრიგორ მანუშიან - 0 (0%) ოქმი
10. ხაჩატურ დავთიანი - 0 (0%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 0 (0%)
416 5. გრიგორ მანუშიან - 98 (93.33%) ოქმი
10. ხაჩატურ დავთიანი - 6 (5.71%)
21. ზორაბ ვარდიკიანი - 1 (0.95%)
517 5. სერგო ლაგზიან - 496 (92.88%) ოქმი
7. დავით რსტაკიან - 6 (1.12%)
10. ირაკლი ბერიძე - 12 (2.25%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 20 (3.75%)
518 5. სერგო ლაგზიან - 731 (97.47%) ოქმი
7. დავით რსტაკიან - 13 (1.73%)
10. ირაკლი ბერიძე - 6 (0.8%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 0 (0%)
519 5. სერგო ლაგზიან - 478 (92.64%) ოქმი
7. დავით რსტაკიან - 38 (7.36%)
10. ირაკლი ბერიძე - 0 (0%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 0 (0%)
520 5. სერგო ლაგზიან - 147 (57.65%) ოქმი
7. დავით რსტაკიან - 108 (42.35%)
10. ირაკლი ბერიძე - 0 (0%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 0 (0%)
521 5. სერგო ლაგზიან - 111 (40.51%) ოქმი
7. დავით რსტაკიან - 163 (59.49%)
10. ირაკლი ბერიძე - 0 (0%)
21. ხაჩიკ ხეჩოიანი - 0 (0%)
622 5. კობა გოხაძე - 138 (71.5%)
10. შოთა ქართველიშვილი - 41 (21.24%)
21. თამაზ ნათენაძე - 14 (7.25%)
623 5. კობა გოხაძე - 61 (87.14%) ოქმი
10. შოთა ქართველიშვილი - 8 (11.43%)
21. თამაზ ნათენაძე - 1 (1.43%)
724 5. ანასტას ქოსიან - 896 (97.5%) ოქმი
10. ჰარუთუნ კარახანიანი - 23 (2.5%)
768 5. ანასტას ქოსიან - 617 (98.88%) ოქმი
10. ჰარუთუნ კარახანიანი - 7 (1.12%)
825 5. ფედორ თოროსიან - 809 (95.29%)
7. ღუკას სეროპიანი - 0 (0%)
10. ილია ართმელაძე - 17 (2%)
21. გურგენ პოღოსიანი - 23 (2.71%)
826 5. ფედორ თოროსიან - 302 (86.53%) ოქმი
7. ღუკას სეროპიანი - 33 (9.46%)
10. ილია ართმელაძე - 6 (1.72%)
21. გურგენ პოღოსიანი - 8 (2.29%)
827 5. ფედორ თოროსიან - 253 (95.47%) ოქმი
7. ღუკას სეროპიანი - 5 (1.89%)
10. ილია ართმელაძე - 4 (1.51%)
21. გურგენ პოღოსიანი - 3 (1.13%)
928 5. ავეტის აპოზიან - 317 (95.77%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 7 (2.11%)
21. სამველ ბადასიანი - 7 (2.11%)
929 5. ავეტის აპოზიან - 374 (99.2%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 1 (0.27%)
21. სამველ ბადასიანი - 2 (0.53%)
930 5. ავეტის აპოზიან - 359 (100%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 0 (0%)
21. სამველ ბადასიანი - 0 (0%)
931 5. ავეტის აპოზიან - 660 (97.78%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 8 (1.19%)
21. სამველ ბადასიანი - 7 (1.04%)
932 5. ავეტის აპოზიან - 428 (91.45%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 20 (4.27%)
21. სამველ ბადასიანი - 20 (4.27%)
933 5. ავეტის აპოზიან - 79 (73.15%) ოქმი
10. არტურ ზოპუნიანი - 0 (0%)
21. სამველ ბადასიანი - 29 (26.85%)
1034 5. სარგის უზუნიანი - 897 (95.63%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 38 (4.05%)
10. სურენ ირიციანი - 1 (0.11%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 2 (0.21%)
1035 5. სარგის უზუნიანი - 916 (98.49%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 14 (1.51%)
10. სურენ ირიციანი - 0 (0%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 0 (0%)
1036 5. სარგის უზუნიანი - 313 (89.68%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 31 (8.88%)
10. სურენ ირიციანი - 2 (0.57%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 3 (0.86%)
1037 5. სარგის უზუნიანი - 538 (85.81%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 45 (7.18%)
10. სურენ ირიციანი - 0 (0%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 44 (7.02%)
1038 5. სარგის უზუნიანი - 110 (78.57%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 0 (0%)
10. სურენ ირიციანი - 30 (21.43%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 0 (0%)
1039 5. სარგის უზუნიანი - 49 (90.74%) ოქმი
7. არტურ ოგანჯანიანი - 5 (9.26%)
10. სურენ ირიციანი - 0 (0%)
21. ვენეტიკ თოპალიანი - 0 (0%)
1140 5. აბრაჰამ კარაპეტიან - 349 (82.51%) ოქმი
7. არტიუშ აივაზიან - 74 (17.49%)
10. საიათ კარკარიანი - 0 (0%)
21. არმენ თაქვორიანი - 0 (0%)
1141 5. აბრაჰამ კარაპეტიან - 9 (29.03%) ოქმი
7. არტიუშ აივაზიან - 19 (61.29%)
10. საიათ კარკარიანი - 0 (0%)
21. არმენ თაქვორიანი - 3 (9.68%)
1242 5. ხვიჩა ხმალაძე - 150 (51.9%) ოქმი
10. შიო ბერიძე - 81 (28.03%)
21. ჟანეტა ელიზბარაშვილი - 58 (20.07%)
1343 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 263 (89.46%) ოქმი
7. ნორიკ კარაპეტიან - 25 (8.5%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 6 (2.04%)
1344 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 217 (59.62%)
7. ნორიკ კარაპეტიან - 147 (40.38%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 0 (0%)
1345 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 15 (5.45%) ოქმი
7. ნორიკ კარაპეტიან - 260 (94.55%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 0 (0%)
1346 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 581 (90.36%) ოქმი
7. ნორიკ კარაპეტიან - 62 (9.64%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 0 (0%)
1347 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 61 (48.41%) ოქმი
7. ნორიკ კარაპეტიან - 65 (51.59%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 0 (0%)
1348 5. ჰარუთიუნ ალექსანიან - 90 (85.71%) ოქმი
7. ნორიკ კარაპეტიან - 15 (14.29%)
10. კარენ გალუსტიანი - 0 (0%)
21. მარტიროს მუსიკიანი - 0 (0%)
1449 5. არმენ მღდესიან - 140 (40.46%)
7. აჰარონ მარგარიან - 101 (29.19%)
10. მერუჟან ვარდანიანი - 104 (30.06%)
21. ეღიზარ აღაჯანიანი - 1 (0.29%)
1450 5. არმენ მღდესიან - 233 (88.93%) ოქმი
7. აჰარონ მარგარიან - 14 (5.34%)
10. მერუჟან ვარდანიანი - 11 (4.2%)
21. ეღიზარ აღაჯანიანი - 4 (1.53%)
1469 5. არმენ მღდესიან - 178 (64.49%)
7. აჰარონ მარგარიან - 14 (5.07%)
10. მერუჟან ვარდანიანი - 84 (30.43%)
21. ეღიზარ აღაჯანიანი - 0 (0%)
1551 5. უშანგი ოქროაძე - 169 (65.25%) ოქმი
10. პავლე კოვზიაშვილი - 9 (3.47%)
21. მანველ მალხასიანი - 81 (31.27%)
1552 5. უშანგი ოქროაძე - 86 (71.07%) ოქმი
10. პავლე კოვზიაშვილი - 0 (0%)
21. მანველ მალხასიანი - 35 (28.93%)
1553 5. უშანგი ოქროაძე - 64 (83.12%) ოქმი
10. პავლე კოვზიაშვილი - 7 (9.09%)
21. მანველ მალხასიანი - 6 (7.79%)
1654 5. ანზორ გვარამაძე - 180 (93.26%) ოქმი
10. შორენა ოსიძე - 12 (6.22%)
21. ირინა ლომსაძე - 1 (0.52%)
1755 5. გრიგორ აპოიან - 470 (81.74%) ოქმი
7. ალბერტ არაქელიანი - 103 (17.91%)
10. ალბერტ თევანიანი - 0 (0%)
21. მარტინ აფოიანი - 2 (0.35%)
1756 5. გრიგორ აპოიან - 511 (88.56%) ოქმი
7. ალბერტ არაქელიანი - 60 (10.4%)
10. ალბერტ თევანიანი - 0 (0%)
21. მარტინ აფოიანი - 6 (1.04%)
1757 5. გრიგორ აპოიან - 98 (95.15%) ოქმი
7. ალბერტ არაქელიანი - 5 (4.85%)
10. ალბერტ თევანიანი - 0 (0%)
21. მარტინ აფოიანი - 0 (0%)
1758 5. გრიგორ აპოიან - 71 (75.53%) ოქმი
7. ალბერტ არაქელიანი - 19 (20.21%)
10. ალბერტ თევანიანი - 4 (4.26%)
21. მარტინ აფოიანი - 0 (0%)
1859 5. არა აპარიან - 120 (30%) ოქმი
10. გაგიკ ალბერტიანი - 280 (70%)
21. არმენაკ მოვსისიან - 0 (0%)
1960 5. გელა გელაძე - 144 (91.14%) ოქმი
10. ზვიად მაისურაძე - 14 (8.86%)
2061 5. გრაჩია მოვსესიან - 264 (95.31%) ოქმი
10. არტაკ არზუმანიან - 9 (3.25%)
21. არაიკ მოვსესიანი - 4 (1.44%)
2162 5. ვანიკ თოროსიან - 788 (90.37%) ოქმი
7. სტეფან აკოფიან - 84 (9.63%)
10. გამლეტ კარახანიანი - 0 (0%)
21. ვარსენიკ მარგარიანი - 0 (0%)
2263 5. პოღოს ბერიკიან - 322 (81.31%) ოქმი
7. მერუჟან ოვანესიანი - 55 (13.89%)
10. ზვიად ხუციშვილი - 16 (4.04%)
21. გია მურმანიშვილი - 3 (0.76%)
2264 5. პოღოს ბერიკიან - 522 (97.39%) ოქმი
7. მერუჟან ოვანესიანი - 6 (1.12%)
10. ზვიად ხუციშვილი - 5 (0.93%)
21. გია მურმანიშვილი - 3 (0.56%)
2265 5. პოღოს ბერიკიან - 131 (44.11%) ოქმი
7. მერუჟან ოვანესიანი - 166 (55.89%)
10. ზვიად ხუციშვილი - 0 (0%)
21. გია მურმანიშვილი - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას