მაჟორიტარული სისტემით

ნინოწმინდა

<< უკან
##
1 5. ვლადიმირ სტამბოლციან - 3034 (82.74%)
10. მუშეღ ვარდანიან - 571 (15.57%)
21. პოღოს საჰაკიან - 62 (1.69%)
2 5. გრიგორ მხითარიან - 1857 (88.39%)
10. ჰაიკ სირაკანიან - 188 (8.95%)
21. ვანიკ სირაკანიან - 56 (2.67%)
3 5. გრიგორ შამილიან - 2026 (89.53%)
21. მგერ წარუკიან - 237 (10.47%)
4 3. არმენ ხაჩატრიან - 52 (4.45%)
5. ასქანაზ მარკოსიან - 914 (78.25%)
10. ჯემალ ვანაძე - 202 (17.29%)
5 3. სესილ ვარტაპეტიან - 22 (1.63%)
5. სედრაკ შახბაზიან - 1089 (80.85%)
7. არევიკ პოდოსიან - 213 (15.81%)
21. გარიკ ფლიკიან - 23 (1.71%)
6 3. მანველ სტეფანიან - 86 (3.92%)
5. შაგენ ვარდანიან - 2007 (91.48%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 101 (4.6%)
7 3. ლერნიკ დუშუკიან - 52 (2.06%)
5. ანდრანიკ ხაჩატრიან - 2447 (97.03%)
10. ჰოვჰანნეს ბაკირიან - 23 (0.91%)
8 5. გიგოლ გიგოლოვ - 278 (88.25%)
10. ესაი გიგოლიან - 15 (4.76%)
21. როლანდა ლევანიან - 22 (6.98%)
9 3. ნელსონ ალვანჯიან - 23 (3.1%)
5. გეორგი ჩაპანიან - 686 (92.45%)
21. ნორიკ აღაიან - 33 (4.45%)
10 5. ანდრანიკ კარაპეტიან - 572 (90.94%)
7. ლიოვა კობელიან - 12 (1.91%)
10. აშოტ კობელიან - 24 (3.82%)
21. სევაკ პოღოსიან - 21 (3.34%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. ვლადიმირ სტამბოლციან - 996 (83.42%) ოქმი
10. მუშეღ ვარდანიან - 186 (15.58%)
21. პოღოს საჰაკიან - 12 (1.01%)
12 5. ვლადიმირ სტამბოლციან - 951 (72.26%) ოქმი
10. მუშეღ ვარდანიან - 345 (26.22%)
21. პოღოს საჰაკიან - 20 (1.52%)
13 5. ვლადიმირ სტამბოლციან - 1087 (93.95%) ოქმი
10. მუშეღ ვარდანიან - 40 (3.46%)
21. პოღოს საჰაკიან - 30 (2.59%)
24 5. გრიგორ მხითარიან - 1210 (89.56%) ოქმი
10. ჰაიკ სირაკანიან - 133 (9.84%)
21. ვანიკ სირაკანიან - 8 (0.59%)
25 5. გრიგორ მხითარიან - 538 (85.4%) ოქმი
10. ჰაიკ სირაკანიან - 47 (7.46%)
21. ვანიკ სირაკანიან - 45 (7.14%)
26 5. გრიგორ მხითარიან - 109 (90.83%) ოქმი
10. ჰაიკ სირაკანიან - 8 (6.67%)
21. ვანიკ სირაკანიან - 3 (2.5%)
37 5. გრიგორ შამილიან - 538 (85.13%) ოქმი
21. მგერ წარუკიან - 94 (14.87%)
38 5. გრიგორ შამილიან - 294 (89.36%) ოქმი
21. მგერ წარუკიან - 35 (10.64%)
39 5. გრიგორ შამილიან - 597 (92.99%) ოქმი
21. მგერ წარუკიან - 45 (7.01%)
310 5. გრიგორ შამილიან - 290 (93.25%) ოქმი
21. მგერ წარუკიან - 21 (6.75%)
311 5. გრიგორ შამილიან - 307 (87.97%) ოქმი
21. მგერ წარუკიან - 42 (12.03%)
412 3. არმენ ხაჩატრიან - 32 (6.58%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 289 (59.47%)
10. ჯემალ ვანაძე - 165 (33.95%)
413 3. არმენ ხაჩატრიან - 9 (8.11%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 99 (89.19%)
10. ჯემალ ვანაძე - 3 (2.7%)
414 3. არმენ ხაჩატრიან - 0 (0%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 269 (98.53%)
10. ჯემალ ვანაძე - 4 (1.47%)
415 3. არმენ ხაჩატრიან - 0 (0%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 27 (100%)
10. ჯემალ ვანაძე - 0 (0%)
416 3. არმენ ხაჩატრიან - 4 (2.19%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 150 (81.97%)
10. ჯემალ ვანაძე - 29 (15.85%)
417 3. არმენ ხაჩატრიან - 7 (7.95%) ოქმი
5. ასქანაზ მარკოსიან - 80 (90.91%)
10. ჯემალ ვანაძე - 1 (1.14%)
518 3. სესილ ვარტაპეტიან - 10 (1.15%) ოქმი
5. სედრაკ შახბაზიან - 807 (92.97%)
7. არევიკ პოდოსიან - 29 (3.34%)
21. გარიკ ფლიკიან - 22 (2.53%)
519 3. სესილ ვარტაპეტიან - 11 (3.65%) ოქმი
5. სედრაკ შახბაზიან - 149 (49.5%)
7. არევიკ პოდოსიან - 140 (46.51%)
21. გარიკ ფლიკიან - 1 (0.33%)
520 3. სესილ ვარტაპეტიან - 1 (0.56%) ოქმი
5. სედრაკ შახბაზიან - 133 (74.72%)
7. არევიკ პოდოსიან - 44 (24.72%)
21. გარიკ ფლიკიან - 0 (0%)
621 3. მანველ სტეფანიან - 32 (3.54%) ოქმი
5. შაგენ ვარდანიან - 841 (92.93%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 32 (3.54%)
622 3. მანველ სტეფანიან - 17 (3.15%) ოქმი
5. შაგენ ვარდანიან - 509 (94.43%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 13 (2.41%)
623 3. მანველ სტეფანიან - 31 (9.97%) ოქმი
5. შაგენ ვარდანიან - 240 (77.17%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 40 (12.86%)
624 3. მანველ სტეფანიან - 3 (1.3%) ოქმი
5. შაგენ ვარდანიან - 228 (98.7%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 0 (0%)
625 3. მანველ სტეფანიან - 3 (1.44%) ოქმი
5. შაგენ ვარდანიან - 189 (90.87%)
21. ოვანეს ქოთოიან - 16 (7.69%)
726 3. ლერნიკ დუშუკიან - 25 (2.01%) ოქმი
5. ანდრანიკ ხაჩატრიან - 1209 (97.03%)
10. ჰოვჰანნეს ბაკირიან - 12 (0.96%)
727 3. ლერნიკ დუშუკიან - 10 (2.02%) ოქმი
5. ანდრანიკ ხაჩატრიან - 485 (97.98%)
10. ჰოვჰანნეს ბაკირიან - 0 (0%)
728 3. ლერნიკ დუშუკიან - 8 (1.63%) ოქმი
5. ანდრანიკ ხაჩატრიან - 477 (97.35%)
10. ჰოვჰანნეს ბაკირიან - 5 (1.02%)
729 3. ლერნიკ დუშუკიან - 9 (3.09%) ოქმი
5. ანდრანიკ ხაჩატრიან - 276 (94.85%)
10. ჰოვჰანნეს ბაკირიან - 6 (2.06%)
830 5. გიგოლ გიგოლოვ - 85 (76.58%) ოქმი
10. ესაი გიგოლიან - 9 (8.11%)
21. როლანდა ლევანიან - 17 (15.32%)
831 5. გიგოლ გიგოლოვ - 146 (92.99%) ოქმი
10. ესაი გიგოლიან - 6 (3.82%)
21. როლანდა ლევანიან - 5 (3.18%)
832 5. გიგოლ გიგოლოვ - 47 (100%) ოქმი
10. ესაი გიგოლიან - 0 (0%)
21. როლანდა ლევანიან - 0 (0%)
933 3. ნელსონ ალვანჯიან - 20 (2.89%) ოქმი
5. გეორგი ჩაპანიან - 644 (93.06%)
21. ნორიკ აღაიან - 28 (4.05%)
934 3. ნელსონ ალვანჯიან - 3 (6%) ოქმი
5. გეორგი ჩაპანიან - 42 (84%)
21. ნორიკ აღაიან - 5 (10%)
1035 5. ანდრანიკ კარაპეტიან - 509 (90.89%) ოქმი
7. ლიოვა კობელიან - 7 (1.25%)
10. აშოტ კობელიან - 23 (4.11%)
21. სევაკ პოღოსიან - 21 (3.75%)
1036 5. ანდრანიკ კარაპეტიან - 63 (91.3%) ოქმი
7. ლიოვა კობელიან - 5 (7.25%)
10. აშოტ კობელიან - 1 (1.45%)
21. სევაკ პოღოსიან - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას