მაჟორიტარული სისტემით

ტყიბული

<< უკან
##
1 5. დავით ქათამაძე - 5954 (89.04%)
7. გია ქარქაშაძე - 300 (4.49%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 326 (4.88%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 107 (1.6%)
2 5. გიორგი ნანიკაშვილი - 548 (94.97%)
7. მადონა დარსაძე - 29 (5.03%)
3 2. მამია ბეროძე - 139 (12.25%)
5. თეიმურაზ კაჭარავა - 824 (72.6%)
7. ლია ლაღაძე - 31 (2.73%)
10. ზაურ ბეროძე - 141 (12.42%)
4 5. თამაზ ბარბაქაძე - 549 (82.19%)
7. გოჩა ბოჭორიშვილი - 20 (2.99%)
10. ზურაბ ბოჭორიშვილი - 99 (14.82%)
5 2. ტრისტან ბასილაძე - 92 (9%)
3. გია ჯინჯიხაძე - 112 (10.96%)
5. მაცაცო ჯინჯიხაძე - 595 (58.22%)
7. ბესარიონ ქარქაშაძე - 3 (0.29%)
10. ფიქრია ცალქალამანიძე - 220 (21.53%)
6 5. ბესიკ კუბლაშვილი - 1049 (85.42%)
7. ზურაბ გვენეტაძე - 179 (14.58%)
7 5. გოდერძი ცნობილაძე - 442 (70.49%)
7. მანუჩარ გოტიაშვილი - 185 (29.51%)
8 5. დავით კუპრაშვილი - 434 (78.62%)
7. დავით ქუთელია - 7 (1.27%)
23. გოჩა პატარიძე - 111 (20.11%)
9 5. რამაზ ობოლაძე - 572 (97.61%)
7. გელა გვენეტაძე - 14 (2.39%)
10 5. დურმიშხან ლოსაბერიძე - 55 (10.32%)
7. რამაზ ქარქაშაძე - 8 (1.5%)
21. ისიდორე ლომთაძე - 470 (88.18%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 5. დავით ქათამაძე - 167 (87.43%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 14 (7.33%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 2 (1.05%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 8 (4.19%)
12 5. დავით ქათამაძე - 665 (94.06%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 20 (2.83%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 19 (2.69%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 3 (0.42%)
13 5. დავით ქათამაძე - 399 (81.76%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 41 (8.4%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 43 (8.81%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 5 (1.02%)
14 5. დავით ქათამაძე - 534 (94.35%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 9 (1.59%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 16 (2.83%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 7 (1.24%)
15 5. დავით ქათამაძე - 631 (88.62%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 31 (4.35%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 39 (5.48%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 11 (1.54%)
16 5. დავით ქათამაძე - 454 (86.64%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 30 (5.73%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 31 (5.92%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 9 (1.72%)
17 5. დავით ქათამაძე - 352 (80.73%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 30 (6.88%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 32 (7.34%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 22 (5.05%)
18 5. დავით ქათამაძე - 553 (90.36%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 18 (2.94%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 26 (4.25%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 15 (2.45%)
131 5. დავით ქათამაძე - 401 (88.52%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 13 (2.87%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 32 (7.06%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 7 (1.55%)
132 5. დავით ქათამაძე - 354 (88.72%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 22 (5.51%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 18 (4.51%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 5 (1.25%)
133 5. დავით ქათამაძე - 429 (86.67%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 29 (5.86%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 24 (4.85%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 13 (2.63%)
134 5. დავით ქათამაძე - 213 (90.64%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 14 (5.96%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 6 (2.55%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 2 (0.85%)
135 5. დავით ქათამაძე - 544 (94.12%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 17 (2.94%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 17 (2.94%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 0 (0%)
136 5. დავით ქათამაძე - 258 (88.66%) ოქმი
7. გია ქარქაშაძე - 12 (4.12%)
10. ევტიხ ცქიფურიშვილი - 21 (7.22%)
23. ბესიკ ცქიფურიშვილი - 0 (0%)
226 5. გიორგი ნანიკაშვილი - 204 (96.68%) ოქმი
7. მადონა დარსაძე - 7 (3.32%)
227 5. გიორგი ნანიკაშვილი - 289 (94.44%) ოქმი
7. მადონა დარსაძე - 17 (5.56%)
228 5. გიორგი ნანიკაშვილი - 55 (91.67%) ოქმი
7. მადონა დარსაძე - 5 (8.33%)
321 2. მამია ბეროძე - 61 (11.6%) ოქმი
5. თეიმურაზ კაჭარავა - 386 (73.38%)
7. ლია ლაღაძე - 6 (1.14%)
10. ზაურ ბეროძე - 73 (13.88%)
322 2. მამია ბეროძე - 38 (12.38%) ოქმი
5. თეიმურაზ კაჭარავა - 230 (74.92%)
7. ლია ლაღაძე - 5 (1.63%)
10. ზაურ ბეროძე - 34 (11.07%)
323 2. მამია ბეროძე - 40 (13.25%) ოქმი
5. თეიმურაზ კაჭარავა - 208 (68.87%)
7. ლია ლაღაძე - 20 (6.62%)
10. ზაურ ბეროძე - 34 (11.26%)
49 5. თამაზ ბარბაქაძე - 200 (74.35%) ოქმი
7. გოჩა ბოჭორიშვილი - 8 (2.97%)
10. ზურაბ ბოჭორიშვილი - 61 (22.68%)
410 5. თამაზ ბარბაქაძე - 149 (92.55%) ოქმი
7. გოჩა ბოჭორიშვილი - 2 (1.24%)
10. ზურაბ ბოჭორიშვილი - 10 (6.21%)
411 5. თამაზ ბარბაქაძე - 200 (84.03%) ოქმი
7. გოჩა ბოჭორიშვილი - 10 (4.2%)
10. ზურაბ ბოჭორიშვილი - 28 (11.76%)
518 2. ტრისტან ბასილაძე - 33 (4.63%) ოქმი
3. გია ჯინჯიხაძე - 62 (8.71%)
5. მაცაცო ჯინჯიხაძე - 433 (60.81%)
7. ბესარიონ ქარქაშაძე - 3 (0.42%)
10. ფიქრია ცალქალამანიძე - 181 (25.42%)
519 2. ტრისტან ბასილაძე - 1 (1.28%) ოქმი
3. გია ჯინჯიხაძე - 1 (1.28%)
5. მაცაცო ჯინჯიხაძე - 58 (74.36%)
7. ბესარიონ ქარქაშაძე - 0 (0%)
10. ფიქრია ცალქალამანიძე - 18 (23.08%)
537 2. ტრისტან ბასილაძე - 58 (25%) ოქმი
3. გია ჯინჯიხაძე - 49 (21.12%)
5. მაცაცო ჯინჯიხაძე - 104 (44.83%)
7. ბესარიონ ქარქაშაძე - 0 (0%)
10. ფიქრია ცალქალამანიძე - 21 (9.05%)
612 5. ბესიკ კუბლაშვილი - 281 (90.35%) ოქმი
7. ზურაბ გვენეტაძე - 30 (9.65%)
613 5. ბესიკ კუბლაშვილი - 383 (85.3%) ოქმი
7. ზურაბ გვენეტაძე - 66 (14.7%)
614 5. ბესიკ კუბლაშვილი - 200 (80.97%) ოქმი
7. ზურაბ გვენეტაძე - 47 (19.03%)
615 5. ბესიკ კუბლაშვილი - 185 (83.71%) ოქმი
7. ზურაბ გვენეტაძე - 36 (16.29%)
729 5. გოდერძი ცნობილაძე - 362 (67.92%) ოქმი
7. მანუჩარ გოტიაშვილი - 171 (32.08%)
730 5. გოდერძი ცნობილაძე - 80 (85.11%) ოქმი
7. მანუჩარ გოტიაშვილი - 14 (14.89%)
820 5. დავით კუპრაშვილი - 434 (78.62%) ოქმი
7. დავით ქუთელია - 7 (1.27%)
23. გოჩა პატარიძე - 111 (20.11%)
916 5. რამაზ ობოლაძე - 365 (98.92%) ოქმი
7. გელა გვენეტაძე - 4 (1.08%)
917 5. რამაზ ობოლაძე - 207 (95.39%) ოქმი
7. გელა გვენეტაძე - 10 (4.61%)
1024 5. დურმიშხან ლოსაბერიძე - 17 (8.95%) ოქმი
7. რამაზ ქარქაშაძე - 2 (1.05%)
21. ისიდორე ლომთაძე - 171 (90%)
1025 5. დურმიშხან ლოსაბერიძე - 38 (11.08%) ოქმი
7. რამაზ ქარქაშაძე - 6 (1.75%)
21. ისიდორე ლომთაძე - 299 (87.17%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას