პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ახალციხე
(მონაცემები 35 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 20 6 245 25 61 9 ოქმი
2 35 28 619 56 80 12 ოქმი
3 22 10 448 47 80 30 ოქმი
4 56 3 488 117 158 109 ოქმი
5 32 2 290 123 332 207 ოქმი
6 23 16 409 72 227 150 ოქმი
7 6 4 378 20 25 0 ოქმი
8
(+ #36 მიმაგრ. უბანი)
22 11 750 32 62 19 ოქმი
9 25 10 841 24 39 0 ოქმი
10 30 7 701 40 45 0 ოქმი
11 5 3 286 3 4 0 ოქმი
12 104 9 506 30 102 102 ოქმი
13 8 2 188 7 28 54 ოქმი
14 21 9 531 58 45 2 ოქმი
15 5 0 300 58 75 55 ოქმი
16 21 5 1011 15 40 20 ოქმი
17 30 5 486 31 160 101 ოქმი
18 18 2 276 52 169 158 ოქმი
19 12 0 329 7 28 12 ოქმი
20 15 8 389 14 45 3 ოქმი
21 20 7 630 27 92 80 ოქმი
22 21 3 830 25 130 51 ოქმი
23 10 2 554 30 67 0 ოქმი
24 19 14 391 16 216 202 ოქმი
25 12 18 480 21 32 1 ოქმი
26 35 0 180 35 133 100 ოქმი
27 3 5 862 27 60 2 ოქმი
28
(+ #37 მიმაგრ. უბანი)
102 71 464 150 280 89 ოქმი
29 14 4 415 12 30 10 ოქმი
30 12 6 598 30 48 6 ოქმი
31 15 7 513 14 33 5 ოქმი
32 5 1 137 5 34 1 ოქმი
33 15 8 643 18 34 1 ოქმი
34 38 6 197 16 45 0 ოქმი
35 6 5 469 25 27 3 ოქმი
36
37

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას