პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ფოთი
(მონაცემები 30 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 20 33 545 55 118 7 ოქმი
2 26 28 300 45 68 2 ოქმი
3 21 29 376 65 138 6 ოქმი
4 23 78 322 56 81 3 ოქმი
5
(+ #6 მიმაგრ. უბანი)
27 31 686 100 125 2 ოქმი
6
7 18 41 367 49 72 9 ოქმი
8 38 41 486 68 142 5 ოქმი
9 47 42 436 54 172 12 ოქმი
10 21 47 441 59 140 13 ოქმი
11 57 30 420 89 129 6 ოქმი
12 47 36 507 67 95 2 ოქმი
13 57 34 385 55 107 6 ოქმი
14 5 50 414 40 92 3 ოქმი
15 40 19 406 57 103 5 ოქმი
16 21 17 393 42 94 6 ოქმი
17 10 23 270 24 53 1 ოქმი
18 19 34 449 44 133 2 ოქმი
19 41 40 466 53 93 8 ოქმი
20 23 39 294 48 125 3 ოქმი
21 9 41 310 14 108 56 ოქმი
22 17 9 203 20 52 11 ოქმი
23 41 48 330 72 117 4 ოქმი
24 44 23 362 56 90 1 ოქმი
25
(+ #32 მიმაგრ. უბანი)
19 10 704 11 42 6 ოქმი
26 11 17 374 29 84 11 ოქმი
27 26 21 391 91 79 6 ოქმი
28 41 43 428 72 183 10 ოქმი
29 39 30 415 50 97 5 ოქმი
30 51 41 365 61 132 4 ოქმი
31 39 51 310 78 81 4 ოქმი
32

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას